Các chính sách mới

1. Nghị định số

Advertisements
Chuyên mục:Không phân loại

Một số văn bản

1111

Chuyên mục:Không phân loại

Mã ngạch công chức, viên chức

1. Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạnh viên chức.

Chuyên mục:Không phân loại

Tổ chức, công chức

1. Tổ chức bộ máy, Hội, Quỹ, tổ chức phi Chính phủ:
2. Công tác cán bộ và chính sách cán bộ:
3. Tuyển dụng, nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức:
4. Quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:
5. Thống kê về tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Chuyên mục:Văn bản tỉnh

Văn thư Lưu trữ

1. Thông tư số 02/2010/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp

Chuyên mục:Không phân loại

Tín ngưỡng, tôn giáo

1. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

2. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP  quy định về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Chuyên mục:Văn bản

Hội, Quỹ, tổ chức phi Chính phủ:

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP  quy định tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

2. Nghị định số 148/2007/NĐ-CP  quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Chuyên mục:Văn bản